Vi i Vierdal Advokatfirma har svært høy kompetanse innen fast eiendoms rettsforhold, og har siden 1985 vært samarbeidsadvokat for Norges Bondelag. Våre advokater i Stavanger og Haugesund bistår våre klienter innen alle spekter av det juridiske fagfeltet tingsrett.

Både som eier og rettighetshaver kan det oppstå spørsmål knyttet til innhold, omfang eller begrensninger i rettigheter knyttet til fast eiendom. Våre advokater bistår våre klienter i hele prosessen, fra vurdering av hvorvidt det foreligger rettighet til tvisteløsning. Rettshjelp i saker vedrørende eiendom og løsøre vil ofte være dekket av forsikring.

Nedenfor listes opp noen av de sentrale problemstillingene som oppstår innenfor fast eiendoms rettsforhold. Andre vanlige juridiske problemstillinger er eiendomsrettens utstrekning, eiendomsgrenser, hevd, forkjøpsrett, sambruksordninger og servitutter.

Ta kontakt med oss du ønsker mer informasjon.


Ekspropriasjon og skjønn

Ekspropriasjon innebærer at en privat eier fratas hele eller deler av sin eiendoms- eller bruksrett, hvilket er et stort inngrep i den private eiendomsretten. Våre advokater i Stavanger og Haugesund innehar den nødvendig kompetansen for å bistå grunneiere i forhandlinger og rettslig skjønn ved det offentliges grunnerverv.

Vurderingen av hva som er en riktig erstatningssum i det enkelte tilfelle er betinget av kunnskap og erfaring på området. Vierdal Advokatfirma har over 40 års erfaring med skjønn og ekspropriasjonssaker, og har siden 1985 vært samarbeidsadvokat for Norges Bondelag.


Odels- og åsetesrett

Odelsretten reiser mange kompliserte rettsspørsmål, herunder hvem som har odelsrett, odelsprioritet, frist for odelsløsningssak, fraskrivelse av odelsrett/løsningsrett, samt innhenting av odelstakst. Vierdal Advokatfirma er spesialister innen dette rettsområdet.


Naborett og bruksretter

Nabotvister og tvister om bruksrett er svært vanlige, samtidig som regelverket er skjønnsmessig. Hver enkelt sak må vurderes særskilt, og ofte kan ytterligere konflikt unngås dersom en søker juridisk bistand tidlig i prosessen. Spørsmål tilknyttet eksempelvis vegrett, rett til brønn og bruksrettigheter til bygg på fremmed grunn oppstår hyppig.


Sameie

I sameieforhold har man ofte en tilknytning til den andre sameieparten, og konflikter blir derfor ekstra vanskelige. Mange konflikter kan unngås dersom en inngår en god sameieravtale fra starten av. Man bør derfor søke juridisk bistand tidlig i prosessen.


Tomtefeste

Vierdal Advokatfirma er spesialist innen tomtefeste, og bistår både grunneier og fester. Festeforhold reiser flere kompliserte rettsspørsmål, herunder spørsmål om festetid, oppsigelse, forlengelse, festeavgift, råderett, innløsning, avvikling og framfeste.


Jordskifte

Jordskifteretten er en særdomstol som ofte blir brukt i saker om eiendomsgrenser, bruksretter og grannegjerder. Våre advokater i Stavanger og Haugesund har prosedert en rekke saker for jordskifteretten, og har betydelig erfaring innen de saksområdene jordskifteretten behandler. Flere av sakene vi har ført for jordskifteretten, er kommet inn til oss som samarbeidsadvokat for Norges Bondelag.


Kjøp og salg av fast eiendom

Vierdal Advokatfirma bistår både private og næringsdrivende ved oppgjørsmegling. Ved oppgjørsmegling inngår utforming av kontrakt, utfylling og tinglysning av skjøte og eventuelle pantedokumenter, innfrielse av selgers pantesikrede gjeld, overføring av kjøpesum, samt nødvendig inneståelse og sikkerhetsstillelse for transaksjonen. Dette gjøres til avtalt fastpris. Vi har advokater med konsesjon fra Finanstilsynet til å drive med eiendomsmegling, og er underlagt samme regler og samme kontroll som eiendomsmeglere.

Tilbake til oversikt