Vierdal Advokatfirma har lang erfaring og er spesialister innen rettsområdet landbruk. Vi representerer bønder ved landbruksrettslige spørsmål og har siden 1985 vært samarbeidsadvokat for Norges Bondelag. Samtidig har vi lange tradisjoner og erfaring med å bistå våre kunder i spørsmål om konsesjon, boplikt, odels- og åsetesrett, jordskifte, forpaktning, bruksrett, deling og tomtefeste.

Vi i Vierdal yter også juridisk bistand rundt spørsmål vedrørende kjøp og salg av landbrukseiendommer, generasjonsskifter, ekspropriasjon, skjønn og grensetvister. Våre advokater i Stavanger og Haugesund har prosedert en rekke saker innen disse rettsområdene for landbruk.

Lover for landbruk

Landbruket er regulert gjennom en rekke generelle lover, som skattelovene og særlover som regulerer større eller mindre deler av næringen. Blant de viktigste av disse er jordloven, konsesjonsloven og odelsloven.

Jordlovens formål er å verne om jordarealene og holde jordbruksjord i hevd. Odelsloven og konsesjonsloven er blant annet til for å holde i hevd tradisjonen med at gården følger familien og dels for å hindre at jordbrukseiendommer blir objekt for økonomisk spekulasjon. Det siste er gjort gjennom bestemmelser både om plikt til å bo på den landbrukseiendommen en person kjøper og å drive den faglig forsvarlig slik jordloven krever.

Landbruket reguleres også i stor grad av forvaltningsrettslige regler. Disse håndheves blant annet av Mattilsynet og Landbruksdirektoratet.

Lang erfaring

Våre advokater har lang erfaring med å bistå kunder med søknader og klagesaker overfor offentlige myndigheter. Vi har også bidratt til å forbedre driften for våre kunder gjennom økte tilskudd, gunstigere vilkår og et mer fruktbart samarbeid med aktuelle instanser.

Ta kontakt med oss du ønsker mer informasjon.

Tilbake til oversikt