Landbruket som næring er særdeles viktig for nasjonen. Norge ville være i en svært risikoutsatt situasjon uten egen matproduksjon. For å sikre eget landbruk både nå og i fremtiden er landbrukseiendommer og landbruksvirksomhet gjennomregulert.

Dagens bonde må forholde seg til et omfattende regel for matproduksjon, og økonomisk forsvarlig drift er tilnærmet umulig om en ikke får ut de tilskudd en har krav på. I tillegg er eierskapet til selve landbrukseiendommen gjenstand for omfattende begrensninger, med delingsforbud, driveplikt, konsesjons og odels-regelverk. Med arealmessig store eiendommer medfølger også ofte en rekke problemstillinger knyttet til gjerder, bruksretter, historiske rettigheter og grensespørsmål. I tillegg til dette er landbruksvirksomhet den næringen med størst tradisjon for å la næringen gå i arv, med alle de økonomiske og juridiske problemstillinger et generasjonsskifte på en landbrukseiendom kan medføre. I slike sammenhenger vil de fleste erfare at en kompentet juridisk rådgiver er en fornuftig investering for å sikre de verdier en landbrukseiendom representerer både for dagens og morgendagens generasjon. 

Våre advokaters kompetanse

Vierdal Advokatfirma har lang erfaring og er spesialister innen rettsområdet landbruk.  Vi representerer kontinuerlig bønder ved landbruksrettslige spørsmål og har siden 1985 vært samarbeidsadvokat for Norges Bondelag. Et samarbeid som har som formål å bidra til erfaringsutveksling, og sikre bondelagets medlemmer kompetent juridisk bistand innen rettsområdet landbruk. I tillegg til alminnelig advokatbistand påtar vi oss oppdrag som eiendomsmegler ved salg av landbrukseiendom. Vi kan blant annet bistå med:


Mer om landbruk

Regler for fast eiendom generelt vil som oftest også ha betydning for landbrukseiendommer. Her er det vist til våre artikler som spesifikt omhandler landbruk, samt artikler om temaer som ofte er relevante for landbrukseiendommer. For mer om fast eiendom generelt, se vårt kompetanseområde eiendom.

Tilbake til oversikt