Oppdragsvilkår for Vierdal Advokatfirma

1. Oppdraget

1.1. Vierdal Advokatfirma AS (”Vierdal”) sin utførelse av oppdrag reguleres av en tilsendt oppdragsbekreftelse og disse oppdragsvilkår (”Vilkårene”). Ved motstrid går oppdragsbekreftelsen foran.

1.2. Målsetningen for ethvert oppdrag er å ivareta klientens interesser på best mulig måte. I tillegg til Vilkårene, reguleres Vierdals utførelse av oppdraget av relevant lovgivning og advokatforskriften.

1.3. Vierdal vil raskt undersøke om det foreligger interessekonflikter som fører til at vi ikke kan utføre oppdraget. Om klientens interesser tilsier det, vil Vierdal kunne påbegynne et oppdrag før dette er avklart. Oppstår interessekonflikt, vil Vierdal ta opp forholdet med klienten så raskt dette lar seg gjøre.

1.4. For å ivareta klientens interesser på beste måte, er vi avhengig av at klienten så snart som mulig gir fullstendig informasjon om mål, prioriteringer mellom ulike mål, saksforhold og forhold vedrørende mulig interessekonflikt.

1.5. Ved gjentatte oppdrag for samme klient, vil Vilkårene gjelde med mindre annet blir skriftlig avtalt ved nye oppdrag.

1.6. Vierdals rådgivning ytes på bakgrunn av norsk rett. Eventuelle uttalelser om utenlandsk rett fra Vierdal, gis kun til informasjon.

2. Saksopplysninger

2.1. Enhver innkommet sak registreres med et eget saksnummer. Saksnummeret fremgår av oppdragsbekreftelsen.

2.2. Klienten vil få opplyst hvem som har overordnet ansvar for oppdraget. Vierdal forbeholder seg retten til å delegere arbeid internt til klientens beste, slik at råd kan gis av den i firmaet som har de beste faglige forutsetninger, uavhengig av hvem som er konkret nevnt i oppdragsbekreftelsen. En avvikling av oppdraget innenfor forsvarlige tidsrammer kan gjøre det nødvendig å inkludere andre i saksarbeidet enn de som er oppgitt i oppdragsbekreftelsen. Den ansvarlige advokat står likevel ansvarlig for alt arbeid vi utfører for klienten i sakens anledning.

3. Salær og omkostninger

3.1. Med mindre annet er avtalt i oppdragsbekreftelsen, vil vårt salær bli beregnet med utgangspunkt i medgått tid og våre angitte timepriser. Minste timeenhet er 0,25 (15 min). Det blir beregnet salær fra og med første konsultasjon. Det vil også bli fakturert for administrativt arbeid.

Ved endelig salærfastsettelse vil vi i tillegg utøve et skjønn hvor vi tar hensyn til arbeidets art og kompleksitet, sakens utfall, samt hvor effektivt oppdraget er utført hensett til advokatens erfaringsbakgrunn og spesialkompetanse.

Våre timesatser er tilgjengelig litt lenger ned på denne siden, og vil fremgå av oppdragsbekreftelsen. Vi gjør oppmerksom på at timeprisene normalt vil bli justert i mai hvert år, med mindre det er avtalt at prisregulering ikke skal skje.

3.2. Alle omkostninger og utlegg som vi forskutterer, vil bli fakturert klienten sammen med krav på salær. Dette gjelder også interne kostnader ved oppdraget, som porto, kopier, databaser m.m. Viderefakturering av utlegg vil kunne medføre merverdiavgift på utlegget. Betydelige utlegg skal på forhånd avklares med klienten, unntatt der de er nødvendige for å ivareta klientens interesser, og klientens samtykke ikke kan innhentes.

3.3. Dersom Vierdal har gitt et estimat for salæret i oppdragsbekreftelsen, er dette ikke bindende for salærfastsettelsen. Vår faktura kan derfor komme til å overstige ovennevnte estimat dersom annet ikke eksplisitt følger av oppdragsbekreftelsen. Videre kan oppdraget, og dermed også kostnadsrammen, endres vesentlig underveis. Vierdal vil informere klienten om estimatet blir vesentlig overskredet slik at det kan avtales om dette skal ha virkninger for Vierdals håndtering av den resterende del av oppdraget. 

3.4. Dersom det er nødvendig for å gi forsvarlig bistand i saken, vil eksterne sakkyndige kunne engasjeres for klientens regning og risiko. Vierdal vil be om klientens godkjennelse før slike engasjementer avtales.

3.5. Salær og utlegg kan være dekket av rettshjelpsforsikring. Klienten plikter selv å undersøke om slik foreligger. Forutsatt at vi får polisenummer, melder vi saken inn, og krever refusjon når det finnes hensiktsmessig. Salær og utlegg som ikke dekkes av forsikringen er klienten ansvarlig for.

3.6. Vierdals salærkrav mot klienten begrenses ikke av det som fremgår av en eventuell sakskostnadoppgave, eller av at klienten blir tilkjent mindre i erstatning for sakskostnader enn salærkravets pålydende.

3.7. Lovmessige begrensninger i klientens adgang til å kreve erstattet kostnader til rettshjelp fra motparten begrenser ikke Vierdals salærkrav mot klienten. Slike begrensninger er fastsatt blant annet ved saker for forliksrådet og i småkravsprosess.

3.8. I ekspropriasjonssaker plikter eksproprianten å dekke saksøktes saksomkostninger. Vårt salær er ikke begrenset av det eksproprianten dekker.

4. Taushetsplikt og sensitiv informasjon

4.1. Enhver medarbeider i Vierdal har taushetsplikt med hensyn til opplysninger som mottas i forbindelse med oppdraget. Med mindre det tas uttrykkelig forbehold om noe annet, vil den/de advokater som utfører arbeidet kunne drøfte faglige spørsmål saken reiser med kollegaer i firmaet, uten å komme i konflikt med taushetsplikten.

4.2. For å kunne oppfylle klientens interesser, tar Vierdal forbehold om å gi taushetsbelagt informasjon til rådgivere, samarbeidspartnere eller andre som er engasjert i tilknytning til oppdraget, i den utstrekning det er nødvendig for å gi klienten god bistand. Dette gjelder også taushetsbelagt informasjon som det er nødvendig for saken å gi motpart eller tvisteløsningsorgan. Klienten anses å samtykke til dette, om ikke annet er eksplisitt avtalt.

4.3. Med mindre klienten har reservert seg, kan Vierdal benytte klientens navn og oppgi kontaktperson, som referanse ved markedsføring av Vierdals kompetanse i forbindelse med anbud mv.

4.4. I forbindelse med etablering av oppdraget vil Vierdal, om nødvendig, foreta identifikasjonskontroll etter hvitvaskingsloven. Vierdal vil også foreta kreditkontroll av nye klienter.

4.5. Vierdal benytter e-post for å kommunisere så vel med klienten som med eventuelle motparter. For å sikre datamateriale, benytter Vierdal seg av profesjonelle leverandører av løsninger for antivirus og brannmurtjenester. Utover det ansvar tjenesteleverandørene eventuelt måtte ha, er Vierdal ikke ansvarlig for noe tap som følge av feil, mangler, skade, uhell, virus, nedetid, eller lignende faktorer i forbindelse med bruk av elektronisk kommunikasjon. Vierdal benytter vanligvis ikke kryptering i sin elektroniske kommunikasjon. Dersom annet ikke er eksplisitt avtalt, anses klienten for å ha samtykket til ukryptert kommunikasjon med enhver mottaker, forutsatt at det gjøres i relasjon til arbeidet med saken.

5. Fakturering

5.1. Fakturering foretas løpende, men vanligvis annenhver måned, med 10 dagers betalingsfrist. Dersom betaling uteblir, forbeholder Vierdal seg retten til å kreve forsinkelsesrente etter loven, retten til å avbryte all ytterligere oppdragsutførelse i alle oppdrag for klienten, og rett til å utøve tilbakeholdsrett i saksdokumenter, filer m.m.

5.2. Vierdal forbeholder seg retten til å motregne innbetalinger til klientkonti mot enhver faktura som er sendt klienten, med unntak for de tilfeller der innbetalingen ble gjort med et annet spesifikt formål.

6. Klientens forhold

6.1. Alle henvendelser til og fra motparten skal gå via vårt kontor. Klienten skal straks underrette oss om eventuelle direkte henvendelser fra motparten eller motpartens advokat. Kopier av all korrespondanse vil bli sendt klienten, og bør oppbevares av denne.

7. Ansvar – reklamasjoner

7.1. Vierdal har ikke på noen måte ansvar for indirekte tap/følgeskader.

7.2. Vierdal står ikke ansvarlig for bruk av utkast til dokumenter før utkastet er ferdigstilt eller kvalitetssikret av Vierdal.

7.3. Vierdal er ikke i noe tilfelle ansvarlig for bruk av utarbeidet materiale eller rådgivning til andre formål eller i andre saker enn angitt i oppdragsbekreftelsen.

7.4. Reklamasjoner på fakturaer skal fremsettes uten ugrunnet opphold og senest én måned etter fakturadato, for å kunne gjøres gjeldende mot Vierdal.

7.5. Norsk rett regulerer ethvert oppdrag utført av Vierdal.

7.6. Dersom Vierdal har angitt en oppfatning om saksutfall, innebærer dette ikke noen garanti for domstolenes konklusjon. Vierdal har ikke ansvar for resultatet i en sak uten at dette er skriftlig avtalt på forhånd. Dersom en rettssak tapes, kan klienten bli pålagt å dekke motpartens saksomkostninger. Slike omkostninger er klientens ansvar. Vi påpeker at en eventuell rettshjelpsforsikring normalt ikke dekker omkostninger som en dømmes til å betale motparten.

8. Klageadgang

8.1. Dersom klienten er misfornøyd med utførelsen av oppdraget eller salærberegningen, oppfordres klienten til straks å ta dette opp med ansvarlig advokat eller daglig leder. Advokatfirmaet vil umiddelbart vurdere de påklagede forhold.

8.2. Advokatforeningens disiplinærutvalg behandler klager over at advokaten skal ha opptrådt i strid med regler for god advokatskikk eller skal ha krevd for høyt salær. Klagefristen er som hovedregel seks måneder fra det tidspunkt klienten ble kjent eller burde blitt kjent med de forhold som klagen grunnes på. Klagen behandles som førsteinstans av Advokatforeningens regionale disiplinærutvalg ved våre enkelte kontorsteder. Disiplinærutvalgets vedtak kan klages inn for disiplinærnemden. ”Regler for god advokatskikk” og nærmere opplysninger om klageordningen finnes på www.advokatenhjelperdeg.no.

8.3. Ved saksanlegg for domstolene skal Stavanger tingrett være avtalt verneting.

9. Aksept og endringer

9.1. Disse vilkårene anses vedtatt av klienten, med mindre klienten innen rimelig tid har tilkjennegitt overfor ansvarlig advokat at vilkårene ikke aksepteres. I så tilfelle forbeholder Vierdal seg retten til å frasi seg oppdraget.

9.2. Vierdal forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene, enten på generelt grunnlag eller i relasjon til en enkelt sak. Oppdatert versjon ligger ute på Vierdal.no.


Priser

I.

Salærene avtales individuelt for hver enkelt sak.  Avtale mellom advokat og klient vil bli bekreftet ved en skriftlig oppdragsbekreftelse.

II. 

Nedenstående er veiledende for oppdrag i forbrukerforhold.

Alle priser er inkl. m.v.a.

Hvor salæret baseres alene på tidsforbruk, vil advokaten kreve et salær varierende mellom kr. 2.750,- og kr. 3.750,- pr. time. For arbeid utført av advokatfullmektig gjelder egne lavere satser.

For avgrensede oppdrag som skriving av testament, ektepakt, fremtidsfullmakt og oppgjørsoppdrag, kan det avtales fastpris. Det avtales i samråd med den enkelte advokat.

Eksempler på fastprisoppdrag hos oss:

Hvor fastpris er definert «fra» er startpris fastsatte pris. Startpris vil som hovedregel kun komme til anvendelse der klientens behov er tydelig definert av klienten selv før oppdraget påbegynnes. Dersom det er nødvendig å utrede klientens behov vil prisen som hovedregel være basert på medgått tid på oppdraget.

Kontorutgifter som kopieringsutgifter, porto og betalingsformidlingsutgifter mm. kommer i tillegg.

Vi gjør oppmerksom på at timeprisene normalt vil bli justert i januar hvert år, med mindre det er avtalt at prisregulering ikke skal skje.

Omkostninger til det offentlige, eksempelvis tinglysingsgebyr, rettsgebyr ved verserende saker mm. kommer i tillegg til honoraret.

III.

I mange saker vil hele eller deler av omkostningene til klient kunne kreves dekket under forsikringsordninger.  Be advokaten redegjøre nærmere for hvorvidt din sak kommer inn under disse regler.

En rekke saker kommer inn under reglene om såkalt benefiserte saker / fritt rettsråd. Advokaten vil orientere deg om hvilke rettigheter du har i slike saker.

IV. 

Forøvrig vil de konkrete salæravtaler variere etter oppdragets art. Salæret kan, etter avtale, være en fast rund sum, en pris basert på faktisk medgått tid i saken, en pris basert på vurdering av såvel tidsforbruk som vanskelighetsgrad og resultat.  De vilkår som gjelder for det konkrete oppdrag vil fremgå av den oppdragsbekreftelse som advokaten vil oversende når arbeidet med din sak starter opp.

Stavanger/Haugesund 15.06.22