I en tidligere artikkel redegjorde jeg for enkelte sentrale emner innen tomtefeste. Noen andre sentrale emner innen tomtefeste, er retten til innløsning og forlengelse. Tomtefesteloven inneholder bestemmelser om rett til innløsning og forlengelse av festetomt til bolig- eller fritidshus. Disse bestemmelsene vil man se nærmere på i denne artikkelen.

Innløsning

Fester av en festetomt, har på visse vilkår rett til å innløse festetomten, dvs. kjøpe ut festetomten og dermed bli eier av tomten. Retten til innløsning av festetomt til bolig- eller fritidshus, fremgår av tomtefesteloven § 32. Etter bestemmelsen, kan fester kreve å få innløst festetomten når det har gått 30 år av festetiden, eller når festetiden er ute. Festeren kan også kreve innløsning før det har gått 30 år av festetiden, dersom dette følger av avtalen. Når det har gått 30 år av festetiden, kan fester av tomt til bolighus, kreve innløsning hvert andre år, og fester av tomt til fritidshus hvert 10. år.

I noen tilfeller har partene avtalt at festeforholdet kun skal gjelde i festerens levetid. Når festetiden for slike festeforhold er ute, kan innløsning kreves av festerens ektefelle, festerens livsarvinger, festerens fosterbarn som står i samme stilling som livsarvinger, og de som de siste to årene har tilhørt samme husstand som fester.

Det gjelder også enkelte unntak fra festerens rett til innløsning. Disse fremgår av tomtefesteloven § 34.

Natur tre utsikt

Forlengelse (lenging)

Når festetiden for festetomt til bolighus eller fritidshus er ute, og tomten ikke blir innløst etter tomtefesteloven § 32, løper festet videre. Det vil si at festeforholdet automatisk blir forlenget, uten at partene behøver å foreta seg noe. Utgangspunktet er at festeforholdet fortsetter på de samme vilkårene, men da slik at festeforholdet løper frem festeren sier det opp. I tillegg har bortfester rett til å kreve regulering av festeavgiften etter tomtefesteloven § 15 fjerde ledd.

Innløsning og forlengelse av festetomt til annet formål enn bolig- eller fritidshus

Som nevnt innledningsvis, gjelder tomtefestelovens regler om innløsning og forlengelse, kun for festetomt til bolig- eller fritidshus. En eventuell adgang til innløsning eller forlengelse av festetomt til annet formål, må dermed følge av avtale.