Allemannsretten gir oss mange muligheter i norsk natur. Den gir oss rett til å ferdes og oppholde oss i utmark, som i skog og fjell, til å plukke sopp og bær, til å bade og fiske, og til å telte og overnatte i naturen. Når det gjelder fiske finnes likevel mange regler å forholde seg til. Hvilke regler som gjelder avhenger av hvor, når og hva du skal fiske, samt hvilke redskaper du skal fiske med. Denne artikkelen tar for seg de mest sentrale reglene som gjelder for fritidsfiske.

Fisking

Hvilke regler som gjelder for fritidsfiske, avhenger av om du skal fiske i sjø eller i ferskvann.

Fisking i sjøen

Fisketid

For fiske i sjø er utgangspunktet at du helt gratis kan fiske hele året. Det finnes imidlertid noen unntak, blant annet ved fiske av anadrom laksefisk. Som anadrom laksefisk omfattes laks, sjøørret og sjørøye.  Som følge av en sterk reduksjon i bestandene mange steder langs kysten, gjelder det for visse områder i sjø og i visse perioder et totalforbud mot fisking av anadrom laksefisk. Forbudet gjelder uavhengig av om fiskingen skjer fra land eller fra båt. Slikt forbud gjelder blant annet for en del Vestlandsfjorder, herunder Ryfylkefjordene og Hardangerfjorden, og gjelder i perioden 1. mars til 30. april.

Videre gjelder et generelt forbud mot fiske fra grense elv-sjø (elvemunningen) og 100 meter ut i sjøen. Unntaket er fiske etter anadrome laksefisk med stang eller håndsnøre fra land i den tiden det er åpent for fiske etter den aktuelle arten av anadrome laksefisk i vassdrag.

Redskaper

I tillegg til stang og håndsnøre er det på nærmere vilkår også tillatt å fiske med jukse, garn, line, teine og ruse i sjø. Ved fiske med garn kan garnet ha en samlet lengde på inntil 210 meter. Fisker du etter torsk, kan samlet garnlengde være inntil 165 meter. Ønsker du å fiske med teine eller ruse, kan inntil 20 teiner eller ruser benyttes per person og per fartøy.  Reglene gjelder for alt fiske fra land, eller fra båt som ikke er registrert i Fiskeridirektoratets fartøyregister.   

Arter

Fisker du etter sei eller makrell kan du fiske så mye du vil, såfremt du fisker til eget forbruk. For andre fiskearter gjelder imidlertid regler om minstemål. For laks og sjøørret gjelder eksempelvis et minstemål på 35 cm. Det innebærer at du plikter å slippe ut laks eller sjøørret du måtte få på kroken, som er av størrelse under minstemålet. Reglen er begrunnet i et mål om å la flere fisker vokse seg store nok til å kunne formere seg.

Enkelte fiskearter er i tillegg fredet, enten helt eller delvis. Eksempler på arter som er totalfredet er kysttorsk i sør og hummer med utvendig rogn. Eksempler på arter som er delvis fredet er kveite, som det ikke er lov å fiske i perioden 20. desember til og med 31. mars, og hummer (uten utvendig rogn), som fra svenskegrensen til og med Vestland fylke er fredet fra og med 1. desember til 1. oktober, og fra Vestland til og med Troms og Finnmark er fredet fra og med 1. januar til 1. oktober. For hummer gjelder i tillegg et minstemål på 25 cm. En fullstendig liste over arter som er helt eller delvis fredet finner du på Fiskeridirektoratets nettside her.

Fisking i ferskvann

Fisketid

I Norge har du kun lov å fiske i ferskvann dersom du har kjøpt fiskekort. Fiskekort utstedes fra noen som disponerer fiskerettigheter. Det kan for eksempel være en statseiendom, et fjellstyre eller en privat grunneier. For en fritidsfisker er fiskekortet dermed en legitimasjon av tillatelse til å fiske anadrom laksefisk eller innlandsfisk for en gitt periode, fra båt eller fra land i utmark. Flere steder har du mulighet til å velge mellom dagskort, ukekort eller årskort. Ved fiske i vassdrag etter laks, sjøørret eller sjørøye må i tillegg alle over 18 år betale en statlig fiskeravgift. Fiskeravgiften gjelder for hele sesongen og betales via Miljødirektoratets nettside her.

For barn under 16 år stiller det seg annerledes. Fra og med 1. januar til og med 20. august kan nemlig alle barn under 16 år fiske gratis i ferskvann etter innlandsfisk. Retten gjelder ikke fiske i vassdrag med laks, sjøørret og sjørøye. Fiske etter disse fiskeartene krever at også barn under 18 år har fiskekort.

Redskaper

Barns rett til gratis innlandsfiske for en gitt periode gjelder kun ved bruk av stang eller håndsnøre. For andre med tillatelse til innlandsfiske, vil det som regel følge av fiskekortet hvilke redskaper som er tillatt. Fiskekortet gir tillatelse til et visst antall fiskestenger, oftest to stenger per fiskekort, og eventuelt annet utstyr. Husk å gjøre deg kjent med innholdet i fiskekortet før du drar ut på fisketur.

Arter

Med innlandsfisk menes arter som lever hele sitt liv i ferskvann. Har du skaffet deg fiskekort, er utgangspunktet at du kan beholde fisken du får på kroken. Dersom det gjelder begrensninger for hvilke arter som kan fiskes eller hvilken størrelse på fisken som kreves, vil det fremgå i lokal forskrift eller av fiskekortet.

Lurer du på noe?