Svært mange landbrukseiendommer i Norge eies av dødsbo. Det har nå kommet en ny bestemmelse i arveloven § 99a som skal forhindre at landbrukseiendommer blir værende lenge i dødsbo. Bestemmelsen angir en treårsfrist for å overføre landbrukseiendom til ny eier.

Ferdig!

Hvilke landbrukseiendommer omfattes av treårsfristen?

Det er kun landbrukseiendommer med minst fem dekar jordbruksareal eller minst 25 dekar produktiv skog som omfattes av treårsfristen.  

Hvis du er usikker på arealfordelingen på en landbrukseiendom kan du bruke tjenesten Gårdskart. Et søk på eiendommens gårds- og bruksnummer gir deg den nødvendige informasjonen for å avklare om eiendommen omfattes av treårsregelen.

Fristens utgangspunkt

Treårsfristen løper fra dødsfallet. Hvis arvelateren døde før den nye bestemmelsen trådte i kraft 1. januar 2022, løper treårsfristen fra 1. januar 2022.

Kommunen har en plikt til å varsle dødsboet om treårsfristen. Slik varsling skal gis innen ett år etter dødsfallet. Hvis arvelateren er død før ny bestemmelse trådte i kraft, regnes fristen for kommunens varslingsplikt fra bestemmelsens ikrafttredelse. Selv om  kommunens varsel skulle utebli eller komme for sent, fører ikke dette til en forlengelse av treårsfristen.

Hva hvis fristen ikke overholdes?

Når treårsfristen er utløpt kan kommunen beslutte at det skal kreves tvangssalg etter konsesjonsloven § 19.  

Hvis det foreligger «særlige grunner» for at overføringen ikke er gjort innen fristen, kan arvingene få forlengelse av fristen. «Særlige grunner» kan for eksempel foreligge dersom det har inntruffet forhold utenfor arvingenes kontroll som forsinker overdragelsesprosessen. Søknad om fristforlengelse behandles av kommunen.

Overføring av hjemmel

For å overføre en eiendom fra en av avdød person fyller man ut skjemaet «Hjemmelserklæring for arv og skifte». Dette skjemaet og nyttig informasjon finner du her. I utgangspunktet er det unntak for dokumentavgift når en eiendom blir overført i forbindelse med et dødsfall og eiendommen overføres til lovbestemte arvinger.

Lurer du på noe?