Tvisteløsning som kompetanseområde omfatter alt fra uformelle forhandlinger direkte mellom partene til prosedyre i Høyesterett.  De fleste saker løses over forhandlingsbordet. Som oftest er det også i partenes interesse å på den måten holde konfliktnivået og kostnadene med prosessen nede. Noen ganger har en likevel ikke utsikter til å bli enige, og trenger domstolenes hjelp for å løse saken.  

De alminnelige domstoler består i Norge av tre nivåer, med tingrett, lagmannsrett og Høyesterett. I saker med tvistesum under kr. 200.000,-, eller hvor en av partene ikke er bistått av advokat, må saken innom det lokale forliksrådet før den kan bringes inn for domstolene.  Formålet er med behandling i forliksrådet er primært tvisteløsning gjennom mekling mellom partene. Forliksrådet har likevel kompetanse til å avsi dom dersom begge parter ønsker det, eller dersom en av partene ønsker det, og tvistesummen er under kr. 250.000,-. Dom i Forliksrådet kan overprøves ved stevning til tingretten.

Foruten de alminnelige domstoler har vi også enkelte særdomstoler som f.eks. jordskifteretten. I sivile saker står samtidig partene fritt til å heller løse saken ved privat rettergang, såkalt voldgift.  Ved saker for jordskifteretten og voldgiftsretten behandles ikke saken i forliksrådet først. 

Våre advokaters kompetanse

Vierdal Advokatfirma bistår klienter med tvisteløsning ved mekling, voldgift og rettergang i alle instanser. Vi har betydelig erfaring med å løse tvister i og utenfor rettsapparatet, og våre advokater prosederer jevnlig for domstolene. Vi har advokater med tidligere erfaring fra domstolene, som både dommerfullmektig og saksbehandler. Dette gir en særlig bredde i kjennskapen til prosessen, for å til enhver tid gjøre det som er det beste og mest lønnsomme for klienten. Innen tvisteløsning bistår vi blant annet med følgende:

Mer om tvisteløsning

Lurer du på noe?

Advokatene i Vierdal Advokatfirma har lang erfaring med tvisteløsning gjennom forhandlinger, og omfattende prosedyreerfaring fra alle instanser innen de alminnelige domstoler og jordskifteretten. Dersom du står i en tvist anbefaler vi at du kontakter oss tidlig for å få saken inn på rett spor fra starten av.

Kontakt oss

Tilbake til oversikt