Mange privatpersoner unnlater av økonomiske grunner å gå til advokat når de befinner seg i en tvist. Ofte vil imidlertid utgiftene til advokat være dekket av deres vanlige forsikringer.

Rettshjelp er i dag inntatt i de aller fleste ordinære forsikringer, herunder forsikring på hus, hytte, landbrukseiendom, innbo og kjøretøy. Dette innebærer at forsikringene i mange tilfeller dekker utgifter til advokat når det oppstår tvister, og at du kun må betale en egenandel.

De ulike typene forsikringer dekker vanligvis tvister knyttet til det enkelte formuesgodet eller gruppen med formuesgoder. Forsikring på et kjøretøy dekker tvister som omhandler kjøretøyet, mens forsikring på en fast eiendom dekker tvister som er knyttet til den konkrete eiendommen. Tvister som eksempelvis omfattes av de fleste rettshjelpsforsikringer er tvister om kjøp/salg, grensespørsmål, bruksrettigheter, nabotvister og jordskifte.