Nordmenn bruker en stadig høyere andel av sin formue på forsikringer. Som nevnt i en tidligere artikkel er rettshjelp inntatt i de aller fleste ordinære forsikringer. Å ha rettshjelpdekning «på papiret» er imidlertid ikke det samme som å være sikret dekning når behovet for advokatbistand oppstår. Noen forsikringstakere får aldri den rettshjelpsdekningen de kunne ha fått på grunn av manglende kunnskap om rettshjelpsforsikringen.

Ved å sette fokus på rettshjelpsforsikringen i tre artikler fremover ønsker vi å bidra til å øke kunnskapen om rettshjelpsforsikring. Formålet er at flest mulig skal få den rettshjelpsdekningen de betaler for. Denne første artikkelen redegjør for hva en rettshjelpsforsikring er, hvordan man bruker den og hva man kan gjøre dersom forsikringsselskapet avslår ens krav om rettshjelpsdekning.

bilde til rettshjelpsartikkel

Hva dekkes av en rettshjelpsforsikring?

Det er de konkrete forsikringsvilkårene som avgjør hva rettshjelpsforsikringen din omfatter, og innholdet kan variere blant forsikringsselskapene. Vilkårene for rettshjelpsforsikringen finner du vanligvis i en egen del av forsikringsvilkårene til din husforsikring, innboforsikring, bilforsikring e.l. I det følgende vil noen av de alminnelige utgangspunktene for rettshjelpsforsikringer presenteres.

Ved oppstått tvist

En rettshjelpsdekning vil i utgangspunktet komme til anvendelse først når det foreligger en tvist, for eksempel om et kjøp eller om en eiendom.

Forsikringen dekker normalt advokatkostnadene fra og med det tidspunktet det har oppstått tvist. For at det skal ha oppstått tvist må det vanligvis ha vært fremsatt et krav fra en part, og motparten må ha bestridt kravet. I praksis kan forsikringstaker og forsikringsselskap være uenige om når tvist har oppstått, og vi vil komme nærmere inn på dette spørsmålet i en senere artikkel.

Du har samme rettshjelpsdekning om det er du som har fremmet krav eller om du har bestridt et krav fra noen andre.

Hva slags tvister?

Ikke alle tvister gir rett til rettshjelpsdekning. Det fremgår av forsikringsvilkårene hvilke tvister din forsikring gjør unntak for. Ofte gjøres det unntak for tvister i arbeidsforhold og tvister i sammenheng med samlivsbrudd og arv. Også tvister om forvaltningsvedtak er vanligvis unntatt så lenge klageadgangen i forvaltningen ikke er uttømt. Dersom klageadgangen er uttømt og forsikringstaker skal gå til søksmål, kan det imidlertid gis rettshjelpsdekning for tvisten.

Hvor store beløp kan man få dekket?

Rettshjelpsdekningen dekker dine utgifter til advokathjelp inntil et fast beløp som er oppgitt i forsikringsvilkårene. Forsikringstaker må normalt betale en egenandel av beløpet og en prosentandel av overskytende. I mange rettshjelpsforsikringer er egenandelen satt til kr. 4000,  og prosentandelen er satt til 20 %. Kostnadsfordelingen mellom forsikringstaker og forsikringsselskapet vil da bli slik: I en tvist med rettshjelpsdekning hvor det har påløpt advokatkostnader på totalt kr. 100.000, ville forsikringstakers egenandel på kr. 4000 + 20 % av overskytende utgjøre totalt kr. 23.200. De øvrige kostandene på kr. 76.800 ville blitt dekket av forsikringsselskapet.

Hvordan går man frem for å få rettshjelpsdekning?

For mange oppleves det som en høy terskel å ta kontakt med advokat, og mange er ukjente med hvordan man går frem for å nyttiggjøre seg rettshjelpsforsikringen.

Dersom du oppsøker vårt advokatkontor i forbindelse med en tvist, vil vi omgående kontakte ditt forsikringsselskap dersom vi vurderer at du kan få rettshjelpsdekning. Noen klienter har innhentet bekreftelse fra sitt forsikringsselskap før de oppsøker oss. Dersom du ønsker å innhente dekningsbekreftelse før du kontakter advokat, er det viktig at du innhenter en skriftlig dekningsbekreftelse. En telefonsamtale som ikke er dokumentert, kan i ytterste konsekvens medføre at du senere får avslag på rettshjelpsdekning. I praksis ser man jevnlig tvister mellom forsikringstaker og forsikringsselskapet om telefonsamtaler.

Hva hvis forsikringsselskapet avslår et krav om rettshjelpsdekning?

Fremgangsmåten for å klage på et avslag om forsikringsdekning er lik for alle typer krav, men på grunn av artikkelens tema vises det særskilt til rettshjelpskrav i det følgende.

Hvis forsikringsselskapet avslår ditt krav om rettshjelpsdekning, kan du klage på avgjørelsen til forsikringsselskapet eller til eksterne instanser. I mange forsikringsselskap er det opprettet egne interne klagenemnder. Det er imidlertid viktig å være oppmerksom på at en klage til forsikringsselskapet ikke vil avbryte klagefristen.

Du har en klagefrist på seks måneder fra du har fått skriftlig melding om avslag jf. forsikringsavtaleloven § 8-5. Fristen starter først å løpe når forsikringsselskapet har opplyst om klagefristen.

For å avbryte klagefristen må du sende klage til Finansklagenemnda (FinKN) eller anlegge sak for domstolen. De fleste forsikringstvister løses imidlertid utenfor domstolene. FinKN er en uavhengig nemnd som hvert år behandler et stort antall tvister mellom forsikringstakere og forsikringsselskaper. Det er gratis å klage til FinKN. Du kan lese mer om FinKn på deres nettsider.