Skylder noen deg penger og nekter å betale, kan den eneste utveien være å gå til tvangsinndrivelse av kravet. Dersom du ikke har skaffet deg sikkerhet (pant) for kravet på forhånd, kan sikkerhet skaffes i ettertid i form av utlegg.

For å få utlegg må man ha et tvangskraftig tvangsgrunnlag. Det finnes flere forskjellige tvangsgrunnlag, f.eks. en dom eller et gjeldsbrev med et nærmere bestemt innhold. I denne artikkelen vil vi imidlertid se nærmere på tvangsgrunnlaget «skriftlig meddelelse» etter tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 første ledd bokstav f.

«Skriftlig meddelelse»

En skriftlig meddelelse kan kun utgjøre et tvangsgrunnlag dersom kravet ikke bestrides, et såkalt uimotsagt pengekrav. Den skriftlige meddelelsen som skal utgjøre tvangsgrunnlaget må for det første være sendt fra fordringshaver. At meddelelsen skal sendes fra fordringshaver forhindrer naturligvis ikke at det sendes fra et faktureringsselskap eller en advokat på vegne av fordringshaver.

For det andre må meddelelsen skje skriftlig. Det innebærer at meddelelsen må sendes per post, eller ved elektronisk kommunikasjon dersom meddelelsen er sendt på en betryggende måte. For det tredje må meddelelsen vise kravets grunnlag og omfang. Det må altså fremgå hvilken avtale eller transaksjon kravet gjelder, samt et bestemt beløp som må innbetales. Typiske skriftlige meddelelser vil være en faktura med spesifikasjoner, eller et brev.

Fremgangsmåten

Tvangsgrunnlaget må være tvangskraftig. Dette innebærer at kravet må være forfalt og misligholdt på tidspunktet for tvangsinndrivelsen. Dersom kravet ikke har et bestemt forfallstidspunkt, bestemmer gjeldsbrevloven § 5 at kravet forfaller når fordringshaver ber om oppfyllelse.

Når tvangskraftig tvangsgrunnlag foreligger, vil man kunne begjære utleggspant. Ved å få etablert utleggspant i et eller flere formuesgoder hos skyldneren vil disse senere kunne gjøres om til penger ved en realisasjon av panteobjektet. Realisasjonen kan for eksempel være at en fast eiendom eid av skyldneren blir tvangssolgt. Alternativt vil det nedlegges trekk i saksøkte inntekter, normalt sett lønn.

Underveis i prosessen må skyldneren både gi og forholde seg til en del frister. Har du penger utestående, kan det være hensiktsmessig å benytte seg av en advokat til å inndrive kravet. Slik sikrer du at inndrivelse skjer i tråd med lovens vilkår, og at mulighetene for å få tvangsdekning øker. Ta kontakt dersom du har spørsmål vedrørende tvangsinndrivelse av pengekrav.

Artikkel utlegg