Like før påske falt Høyesteretts dom i saken omhandlende prisavslag etter funn av skjeggkre i en bolig. Spørsmålet for Høyesterett var om kjøper kunne kreve prisavslag for mulig verdireduksjon på grunn av risikoen for at skjeggkrebestanden tok seg opp igjen (restlyte) og midlertidige bruksulemper ved retting. Høyesterett frifant enstemmig selger for kravet om prisavslag som følge av skjeggkre. Dette i motsetning til både tingretten og lagmannsretten, som konkluderte med at det var grunnlag for prisavslag. Du kan lese mer om sakens faktiske side og resultatet i underinstansene her.

Ingen restlyte

Høyesterett fant det klart at kjøperne ikke hadde krav på prisavslag for noe restlyte. Skadedyrfirmaet Pelias hadde erklært boligen fri for skjeggkre. De kunne imidlertid ikke garantere for at det ikke ville dukke opp skjeggkre på ny.

Retten var i tvil om risikoen for at det kunne komme skjeggkre i boligen igjen utgjorde en mangel i lovens forstand. Retten fant det imidlertid ikke nødvendig å ta stilling til mangelsspørsmålet, da de uansett ikke fant det bevist at risikoen for at bestanden av skjeggkre skulle blomstre opp igjen utgjorde en verdireduksjon.

Ikke midlertidige bruksulemper ved retting

Kjøperne hadde heller ikke krav på prisavslag for de midlertidige bruksulempene som følge av rettingen. Høyesterett fant at retting hadde skjedd innen rimelig tid. Ved vurdering av om retting hadde utgjort en urimelig ulempe følger det av dommen:

«Selv om det for en del personer nok kan føles ubehagelig å vite at det er skjeggkre i huset, er ikke dette tilstrekkelig til å fastslå at rettingen innebar noen urimelig ulempe i lovens forstand. Det er riktignok anført at forekomsten av skjeggkre hadde omfattende negative konsekvenser for kjøperne i form av redusert livskvalitet, men vurderingen av lovens krav må som utgangspunkt skje ut fra mer objektive kriterier. Med en slik målestokk representerte ikke rettingen her en urimelig ulempe.» (41)

Saken er den første Høyesterettsdommen vedrørende skjeggkreproblematikken. Høyesteretts avgjørelse kan potensielt få stor betydning for andre skjeggkresaker. Les hele dommen her.

pexels-ekaterina-bolovtsova-6077326