Denne uken skal Høyesterett for første gang ta stilling til betydningen av skjeggkrefunn etter kjøp av bolig. Saken, som var oppe i Frostating lagmannsrett i mai 2020, gjelder kjøpers krav om prisavslag etter funn av skjeggkre i boligen.

Saken omhandler kjøperne av en tomannsbolig som kort tid etter overtakelsen i årsskiftet 2017/2018 reklamerte over skjeggkre i boligen. Undersøkelser av et skadedyrfirma indikerte at skjeggkreene hadde hatt tilhold i boligen forut for salget. Kjøper iverksatte skadedyrbekjempelse, som ble avsluttet våren 2019. Det har etter mai 2019 ikke vært funnet skjeggkre i boligen.

skjeggkre
Illustrasjonsfoto.

Både tingretten og lagmannsretten konkluderte med at det var grunnlag for prisavslag, selv om insektene etter alt å bedømme var bekjempet. I tingretten fikk kjøperne prisavslag tilsvarende omtrent 6% av kjøpesummen. Prisavslaget ble i lagmannsretten redusert til 4% av kjøpesummen.

Begge parter anket saken til Høyesterett, som avholder ankeforhandling 17 og 18 mars 2021.

Skjeggkreproblematikken har vært oppe i flere saker i finansklagenemnda og underrettsdomstoler de siste årene, med svært ulike utfall. Høyesteretts avgjørelse kan potensielt få stor betydning for andre skjeggkresaker.

Vi kommer tilbake med mer når Høyesteretts avgjørelse foreligger.