Befinner du deg i en situasjon hvor det kan bli aktuelt med en sluttavtale? I denne artikkelen finner du det du bør vite om sluttavtaler.

Handshake

Hva er en sluttavtale?

I motsetning til en oppsigelse, hvor arbeidsgiver ensidig avslutter et arbeidsforhold, er en sluttavtale en gjensidig avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker om opphør av arbeidsforholdet. Sluttavtale brukes gjerne som et alternativ til oppsigelse. At sluttavtalen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker er gjensidig, betyr at det er frivillig å inngå en slik avtale. Når arbeidstaker godtar sluttavtalen, gis det samtidig aksept for å fratre stillingen.

Som regel vil både arbeidsgiver og arbeidstaker være tjent med å avslutte arbeidsforholdet gjennom en sluttavtale fremfor en oppsigelse. For arbeidsgiver vil en sluttavtale innebære oversikt og økonomisk kontroll. For arbeidstaker vil sluttavtalen ofte innebære en form for ytelse, et såkalt sluttvederlag. Ytelsen fungerer som en kompensasjon og sikrer arbeidstaker økonomisk frem til ny arbeidsavtale er inngått. For begge parter vil riktig bruk av sluttavtaler sørge for forutsigbarhet og redusere risikoen for etterfølgende krav og konflikter.

Hva bør inngå i en sluttavtale?

Det finnes ikke lovregler som sier noe om hva som skal inngå i en sluttavtale. På dette punkt er utgangspunktet avtalefrihet mellom partene. Innholdet i avtalen vil derfor variere ut fra hva partene blir enige om. Nedenfor er det imidlertid ramset opp en rekke punkt som bør inngå i en sluttavtale. Merk at listen ikke er uttømmende.

Bakgrunnen for avtalen

Bakgrunnen for sluttavtalen vil ofte være enighet mellom partene om å avslutte arbeidsforholdet.

Partsforholdet

Det er arbeidsgiver og arbeidstaker som utgjør partene i sluttavtalen. Navn på disse bør fremgå av avtalen.

Opphørstidspunkt

Med opphørstidspunkt menes tidspunktet arbeidsforholdet opphører. Ofte vil dette være ved utløpet av oppsigelsestiden. Partene står imidlertid fritt til å bli enige om et annet tidspunkt.

Fratredelsestidspunkt

Med fratredelsestidspunkt menes tidspunktet arbeidstakers arbeidsplikt opphører. Utgangspunktet er at arbeidstaker har arbeidsplikt i oppsigelsesperioden, men også her kan partene avtale et annet tidspunkt. Ved arbeidskonflikt kan det være ønskelig for begge parter at arbeidstaker fritas fra arbeidsplikten så tidlig som mulig.

Rett til å begynne i nytt arbeid i oppsigelsesperioden

Det vanlige er at arbeidstaker har full adgang til å ta nytt arbeid i oppsigelsesperioden, gjerne uten at det foretas trekk i ytelser etter sluttavtalen. Dette bør imidlertid presiseres i avtalen.

Sluttvederlag

Det bør fremgå av sluttavtalen dersom arbeidsgiver skal utbetale arbeidstaker et sluttvederlag. Er det avtalt sluttvederlag, bør også størrelsen på dette og tidspunktet for utbetaling fremgå. I noen tilfeller kan det være snakk om å utbetale et månedlig beløp, mens det andre ganger avtales et engangsbeløp. Merk at sluttvederlag er skattepliktig inntekt som ordinær lønn.

Pensjon

Hovedregelen er at utmelding av arbeidsgivers pensjonsordning skjer når arbeidstaker fratrer sin stilling. Dersom opphør av arbeidsavtalen innebærer bortfall av pensjonssparing, kan det avtales kompensasjon for dette. Uansett hva som avtales i forbindelse med pensjon, bør dette inntas i sluttavtalen.

Feriepenger

Det bør settes en dato for utbetaling av opptjente feriepenger. Dersom ikke annet er avtalt vil opptjente feriepenger utbetales i samsvar med reglene i ferieloven.

Rett til andre ytelser

Hva som skjer med eventuelle ytelser arbeidstaker har hatt etter arbeidsavtalen, bør også følge av sluttavtalen. Slike ytelser kan blant annet være opparbeidet avspasering, bonuser og refusjon av utgifter.

Tilbakelevering av arbeidsgivers eiendeler

Det bør i sluttavtalen avtales om og eventuelt når eiendeler arbeidstaker har i sin besittelse og som tilhører arbeidsgiver, skal tilbakeleveres. Eksempler på slik eiendeler er pc, telefon, firmabil, nøkler og så videre.

Sluttattest

Når arbeidstaker fratrer sin stilling, har vedkommende krav på en sluttattest fra arbeidsgiver. En slik rett følger av reglene i arbeidsmiljøloven. For ordens skyld bør det presiseres i avtalen at arbeidstaker skal motta sluttattest.

Kostnader til juridisk bistand

Dersom arbeidstaker i forbindelse med opphør av arbeidsavtalen har hatt utgifter til juridisk bistand, kan det i sluttavtalen avtales at arbeidsgiver vil dekke disse utgiftene.

Taushetsplikt

Det er vanlig at sluttavtaler inneholder et punkt om taushetsplikt, herunder at arbeidstaker skal bevare taushet om forretnings- og driftshemmeligheter og andre opplysninger av konfidensiell art som er blitt kjent gjennom arbeidsforholdet. Videre er det også vanlig å avtale at partene skal bevare taushet om innholdet i sluttavtalen.

Sykdom i oppsigelsestiden

Dersom arbeidstaker blir syk i oppsigelsestiden, kan det oppstå spørsmål om hva som skjer med arbeidstakers rett til sykepenger. For ordens skyld bør dette derfor avklares på forhånd i sluttavtalen.

Erklæring om endelig oppgjør mellom partene

Avslutningsvis er det vanlig å innta et punkt om at sluttavtalen innebærer et fullt og endelig oppgjør mellom partene, og at partene fraskriver seg retten til å fremme ytterligere krav mot hverandre i forbindelse med arbeidsforholdet og opphøret av dette. Det bør også presiseres hvorvidt arbeidstaker frasier seg fortrinnsretten til ny stilling i virksomheten.

Viktigheten av en presis sluttavtale i forhold til dagpenger

Skal du inngå en sluttavtale med arbeidsgiver, kan formuleringene i avtalen være avgjørende for når du har krav på dagpenger fra NAV. Utgangspunktet er at du ikke har krav på dagpenger så lenge du mottar lønn fra arbeidsgiver. Som lønn regnes også et eventuelt sluttvederlag.

En arbeidstaker som selv har skyld i opphøret av arbeidsforholdet, enten ved at vedkommende frivillig har sagt fra seg stillingen eller har blitt sagt opp som følge av mislighold, vil ikke ha krav på dagpenger før etter 12 uker. I noen tilfeller kan det dessuten pålegges forlenget ventetid på 18 uker. Ventetiden løper fra tidspunktet du ikke lenger mottar lønn fra arbeidsgiver. Formuleringene i sluttavtalen kan være utslagsgivende for om det påløper forlenget ventetid. Her er det viktig å være presis. En advokat vil kunne rådgi om blant annet dette.

Lurer du på noe?

Trenger du hjelp til å sette opp en sluttavtale, eller er du usikker på om du skal akseptere sluttavtalen du har mottatt fra arbeidsgiver, kan det være fornuftig å ta kontakt med en advokat. Våre advokater har bred erfaring med forhandlinger i forbindelse med sluttavtaler.