maria-ziegler-jJnZg7vBfMs-unsplash

De senere årene har man sett en økende tendens til å selge fast eiendom privat. Det er ingen lovbestemte krav til bruk av mellommann for oppgjøret ved slike transaksjoner, men i de fleste tilfeller vil det likevel være nødvendig.

Hvorfor bruke oppgjørsmegler?

De fleste transaksjoner gjennomføres etter prinsippet ytelse mot ytelse. Når du kjøper en kopp kaffe på Narvesen får du koppen over disken der og da, og betaler samtidig. Ved kjøp av fast eiendom er ikke dette like enkelt gjennomførbart. Størrelsen og kompleksiteten på det objekt som skal overdras, og størrelsen på de summer som skal betales, gjør det lite praktisk å gjøre opp på stedet. De færreste ønsker å ta med seg en trillekoffert med kontanter på overtakelse. I tillegg må det etableres rettsvern ved tinglysing av skjøte. Til sammen vanskeliggjør dette en samtidig utveksling av ytelser ved overdragelse av fast eiendom. Da det hverken er å anbefale å gi fra seg en eiendom før en har fått betalt, eller å betale for en eiendom før en får nøkler og grunnbokshjemmel, medfører dette at det i de aller fleste tilfeller vil være behov for en mellommann under oppgjøret.

Gjennomføring av oppgjør mot vederlag ved overdragelse av fast eiendom er å anse som eiendomsmegling. Det rammes derfor av eiendomsmeglingsloven, hvilket medfører at det kun er eiendomsmeglere, eller advokater som har stilt særskilt sikkerhet, som lovlig kan gjennomføre slike oppgjør. I det følgende omtales disse to gruppene felles som «oppgjørsmegler».

Den mest åpenbare fordelen med å bruke oppgjørsmegler er bruk av vedkommende sin klientkonto for eiendomsoppgjør. Det er dette som muliggjør det omtalte prinsippet ytelse mot ytelse, ved at kjøpesummen innbetales til klientkontoen før overtakelse, og først utbetales til selger når overtakelse er gjennomført og skjøte er tinglyst. For å få gjennomført oppgjøret på en profesjonell, effektiv, og risikofri måte, har imidlertid oppgjørsmegleren en rekke oppgaver i forbindelse med oppgjøret tillegg til det åpenbare i å ta imot og utbetale kjøpesummen.

Gjennomføringen av oppgjørsoppdrag

Ved rene oppgjørsoppdrag er avtale inngått på forhånd mellom kjøper og selger. Mange har allerede et en kontrakt klar når de kontakter oppgjørsmegler. Vår erfaring er imidlertid at det i de fleste tilfeller er nødvendig å gjøre justeringer i disse, i det minste når det gjelder bestemmelser om gjennomføring av oppgjøret. Av den grunn er bistand med utarbeidelse av kontrakt alltid inkludert i prisen ved våre oppgjørsoppdrag. I tillegg til selve kontrakten vil vi også utarbeide skjøte, og en såkalt sikringsobligasjon. Sikringsobligasjonen vil oppgjørsmegler tinglyse på eiendommen straks signeringsmøte er avholdt. Dette sørger for at eiendommen som skal overdras ikke kan bli beheftet med ytterligere pant, eller bli disponert over rettslig, mens oppgjøret pågår. Med andre ord sikrer obligasjonen at oppgjøret lar seg gjennomføre som avtalt.

Oppgjørsmegler vil deretter oppbevare skjøte og sikring i brannsikkert depot. Når sikring er etablert kan oppgjørsmegler innestå overfor kjøpers bank for at de vil få tinglyst sitt nye pant i eiendommen med riktig prioritet. Det er dette som gjør banken villig til å utbetale kjøpesummen til klientkonto før pantesikkerhet er etablert.

Når oppgjørsmegler har kontrollert at kjøpesummen er innkommet klientkonto vil han/hun gjøre kjøper og selger oppmerksom på det, slik at overtakelse kan gjennomføres. Når gjennomført overtakelse er bekreftet til oppgjørsmegler vil han/hun deretter straks sende skjøte til tinglysing, ofte sammen med kjøpers banks pantedokument. Når overdragelsen er tinglyst blir det deretter sørget for at eventuelle heftelser (f.eks. selgers lån med pant i eiendommen), som etter avtalen ikke skal følge med i handelen, blir slettet.

Når dette er gjennomført blir nettoprovenyet utbetalt selger. Oppgjørsmegler vil samtidig besørge sikringsobligasjonen slettet slik at kjøper fra nå av kan disponere rettslig over eiendommen.  Partene vil deretter motta hver sin oppgjørsoppstilling som viser alle bevegelser på klientkontoen i løpet av oppgjøret.

Vierdal advokatfirma som oppgjørsmegler

I Vierdal Advokatfirma er det undertegnende som innehar de nødvendige tillatelser fra Finanstilsynet for å gjennomføre oppgjør og drive eiendomsmegling. Dvs. at forhøyet sikkerhet er stilt og nødvendig etterutdanning kontinuerlig gjennomføres. Vi tilbyr fastpris på vårt salær ved eiendomsoppgjør stort kr. 20.000,- inkl. mva. I tillegg kommer utlegg, som tinglysingsgebyr osv.