Dersom du en dag mister evnen til å ivareta egne interesser, kan det bli behov for at en annen får ansvar for å ta beslutninger på dine vegne. Ved å opprette en fremtidsfullmakt kan du selv bestemme hvem som skal få det ansvaret, og rammene for hva de kan beslutte.

Hva er en fremtidsfullmakt?

Etter loven vil sinnslidelse eller alvorlig svekket helbred kunne medføre at en person ikke lenger anses å være i stand til å ivareta egne interesser jf. vergemålsloven § 78. Dersom ikke annet er avtalt er utgangspunktet at Fylkesmannen avgjør hvem som skal ivareta interessene til den som ikke lenger kan det selv jf. vergemålsloven § 25. Dette kalles å bli satt under vergemål.

En fremtidsfullmakt er et alternativ til å settes under vergemål, som helt eller delvis kan erstatte den offentlige ordningen. En fremtidsfullmakt utpeker én eller flere personer som skal ha til oppgave å representere fullmaktsgiver dersom fullmaktsgiver ikke lenger er i stand til det selv. Fordelen med å opprette en fremtidsfullmakt er at man selv kan bestemme hvem som kan opptre som representant, og legge føringer for på hvilken måte interessene skal ivaretas.

Hva kan fullmakten regulere?

I en fremtidsfullmakt må en eller flere fysisk(e) person(er) utpekes som fullmektig for den som ikke lenger kan ivareta egne interesser. Fullmaktsgiver står fritt til å velge hvem som skal ivareta sine interesser. Det kan typisk være ektefelle, barn, søsken eller en annen nærstående. Andre igjen velger å utpeke eksempelvis en navngitt advokat eller regnskapsfører.

Man bestemmer selv i stor grad hva fremtidsfullmakten skal regulere. Den kan være avgrenset til å kun omfatte for eksempel forvaltning av fast eiendom, eller den kan omfatte alle økonomiske og personlige forhold. Mellom disse to ytterpunkter finnes det naturligvis mange ulike løsninger, med mulighet for tilpasse fullmakten for den enkeltes behov. Det er verdt å merke seg at det finnes enkelte forhold man ikke kan regulere i en fremtidsfullmakt jf. vergemålsloven § 80 tredje ledd.

Opprettelse av fremtidsfullmakt

En fremtidsfullmakt må opprettes mens fullmaktsgiver er i stand til å vurdere hvordan han eller hun ønsker forholdene regulert. Det er vanskelig å forutse når behovet for en fremtidsfullmakt oppstår, og mange velger derfor å opprette en fremtidsfullmakt samtidig som det skrives testament.

Det stilles i tillegg øvrig krav til fullmaktsgiver, fullmektigen samt krav til utformingen av fullmakten (formkrav). Det er altså viktig å sette seg inn i regelverket for å sikre gyldigheten av fremtidsfullmakt.

cristian-newman-CeZypKDceQc-unsplash