For å kunne oppfylle sine plikter og unngå lovbrudd plikter arbeidsgiver å holde seg oppdatert om endringer i arbeidsmiljøloven. Som ledd i gjennomføringen av EUs arbeidsvilkårsdirektiv om tydelige og mer forutsigbare arbeidsforhold trer endringer i arbeidsmiljøloven i kraft 1. juli 2024. Endringene innebærer blant annet nye frister, nye krav til innholdet i arbeidsavtalen, utvidede rettigheter for midlertidige ansatte og deltidsansatte og begrensninger i prøvetidsbestemmelsene. Denne artikkelen gir deg en oversikt over de viktigste lovendringene.

Nye frister

Lovendringene i arbeidsmiljøloven fra og med 1. juli 2024 innebærer ny frist for når skriftlig arbeidsavtale skal foreligge og ny frist for å foreta endringer i arbeidsavtalen.

Frist for når skriftlig arbeidsavtale skal foreligge

Skriftlig arbeidsavtale skal foreligge snarest mulig og senest syv dager etter at arbeidsforholdet startet, mot den tidligere fristen på én måned. Fristen på syv dager forutsetter imidlertid at arbeidsforholdet har en samlet varighet på mer enn én måned.

Frist for å foreta endringer i arbeidsavtalen

Den tidligere fristen for å foreta endringer i arbeidsavtalen på senest én måned etter at endringen trådte i kraft, endres til senest samme dag som endringen trer i kraft. Merk at det ikke gjelder dersom endringene i arbeidsforholdet skyldes endringer i lover, forskrifter eller tariffavtaler. 

Krav til innholdet i arbeidsavtalen

Gjeldende bestemmelse i arbeidsmiljøloven § 14-6 stiller en rekke minstekrav til hvilke opplysninger som skal fremgå av arbeidsavtalen. Fra og med 1. juli 2024 suppleres bestemmelsen med flere krav.

Arbeidsavtale 2

Arbeidssted

Dersom arbeidstaker ikke har fast arbeidssted, skal arbeidsgiver sørge for at det i arbeidsavtalen fremgår at arbeidstaker kan arbeide på forskjellige steder, eller at arbeidstaker står fritt til selv å bestemme arbeidssted.

Arbeidstid

Dersom den daglige eller ukentlige arbeidstiden varierer, skal arbeidsavtalen opplyse om det.

Vaktendringer

Ordninger for vaktendringer og ordninger for arbeid utover avtalt arbeidstid, herunder betaling for slikt arbeid, skal også fra og med lovendringene trer i kraft følge av arbeidsavtalen.

Rett til annet fravær enn ferie

Rett til fravær som ikke er ferie og som er betalt av arbeidsgiver, herunder permisjoner og sykefravær, skal fremgå av arbeidsavtalen.

Kompetanseutvikling

Arbeidsavtalen skal inneholde opplysninger om arbeidstakers rett til kompetanseutvikling som arbeidsgiver eventuelt tilbyr.

Sosiale ytelser

Arbeidsgiver plikter å innta i arbeidsavtalen opplysninger om ytelser til sosial trygghet, samt navn på institusjoner som mottar innbetalinger fra arbeidsgiver i denne forbindelse. Det gjelder for eksempel pensjons- og forsikringsordninger.

Fremgangsmåte ved opphør av arbeidsforholdet

Arbeidsavtalen skal regulere fremgangsmåten ved opphør av arbeidsavtalen, som gjelder ved oppsigelse og avskjed.

Nye presumpsjonsbestemmelser

Der arbeidsgiver har utelatt visse opplysninger i arbeidsavtalen, gjelder to nye presumpsjonsbestemmelser fra og med 1. juli 2024.

Fast ansettelse

Der arbeidsavtalen ikke inneholder opplysninger om at arbeidsforholdet er midlertidig, skal det legges til grunn at arbeidstakeren har fast ansettelse.

Stillingsomfang

Der arbeidsavtalen ikke inneholder opplysninger om stillingsomfanget, skal arbeidstakers påstand om stillingsomfang legges til grunn.

Utvidede rettigheter for midlertidige ansatte og deltidsansatte

Midlertidige ansatte og deltidsansatte kan fra og med 1. juli 2024 be arbeidsgiver om en ansettelsesform med mer forutsigbare og trygge arbeidsvilkår. Ved slik forespørsel skal arbeidsgiver gi et skriftlig og begrunnet svar innen én måned etter at forespørselen fant sted.

Retten til skriftlig svar gjelder imidlertid kun for arbeidstaker som har vært ansatt i virksomheten i mer enn seks måneder, og som er ferdig med eventuell prøvetid. Videre gjelder ikke retten dersom det er mindre enn seks måneder siden arbeidstakeren sist fremsatte slik forespørsel.

Prøvetid

Etter dagens bestemmelse i arbeidsmiljøloven § 15-6 tredje ledd kan prøvetid avtales for en periode på inntil seks måneder. Etter at de nye endringene trer i kraft, kan prøvetid for midlertidige ansatte ikke overstige halvparten av arbeidsforholdets varighet.

Videre kan det ikke avtales ny prøvetid der arbeidstaker skal fortsette samme stilling eller i stilling som langt på vei tilsvarer tidligere stilling.

De nye reglenes forhold til allerede inngåtte arbeidsavtaler

Merk at kravene over gjelder for nye arbeidsavtaler som inngås etter 1. juli 2024. Arbeidsgiver plikter ikke på eget initiativ til å oppdatere gjeldende arbeidsavtaler. På forespørsel fra arbeidstaker skal arbeidsgiver likevel etter to måneder supplere gjeldende arbeidsavtale.

Lurer du på noe?