For å få advokatbevilling kreves det mastergrad i rettsvitenskap, hederlig vandel, minst to års godkjent praksis på fulltid som advokatfullmektig eller lignende, bestått advokatkurs og prosedyreerfaring.

Facebook_nyhet