Forvaltningsrett omfatter både den generelle forvaltning, som reguleres av forvaltningsloven, og de særskilte områder som reguleres av egne særlover. Dette kan være særlover som plan- og bygningsloven, konsesjonsloven, matrikkelloven, jordloven, friluftsloven og dyrevelferdsloven.

Forvaltningen reguleres av et regelverk som stiller krav både til saksbehandling, personell og materiell kompetanse. Ved vedtak fra forvaltningsorgan som din hjemkommune, Mattilsynet eller Landbruksdirektoratet kan det fremstå uklart hvilke rettigheter du har. Vierdal Advokatfirma har lang og bred erfaring med å bistå klienter med overprøving av forvaltningsvedtak gjennom klage til overordnet forvaltningsorgan eller ved søksmål.

Våre advokater kan blant annet bistå i saker omhandlende landbruk, plan- og bygningsrett, konsesjon, tillatelser, klagesaker og spørsmål om det offentliges erstatningsansvar. Gjennom juridisk kompetanse og strategisk erfaring skreddersyr vi den beste fremgangsmåten i den enkelte sak for å på best mulig måte nå klientens mål.

Ta kontakt med oss du ønsker mer informasjon.

Tilbake til oversikt