Vierdal Advokatfirma kan bistå med juridisk ekspertise hva gjelder de fleste oppgaver knyttet til forretningsdrift. Dette kan innbefatte for eksempel opprettelse av selskaper, omdanning, transaksjoner og utarbeidelse av kontrakter.

Selskapsrett er rettsregler som omhandler et selskaps rettsstilling, regler for selskapets formue og gjeld, selskapsmedlemmers rettsstilling, eierskifte samt endring og opphør av selskapsforholdet.

Kostnadseffektiv problemløsning

At selskaper opptrer korrekt og lovlig er avgjørende for å unngå ugyldige transaksjoner, erstatningskrav og i verste fall straffansvar.

Våre advokater kan bistå for å sikre at juridiske problemstillinger løses på en måte som er mest mulig kostnadseffektiv, til fordel for våre kunder.

Ta kontakt med oss du ønsker mer informasjon.

Tilbake til oversikt