Vierdal Advokatfirma bistår både skadelidte og den påståtte skadevolder i saker som gjelder erstatning. Primært gjelder dette tingsskade og rene formueskader. For ekspropriasjonserstatning, se tingsrett.

Tingsskade er skade på ting, som fysisk gjenstand eller fast eiendom, kraft, energi, levende dyr og organismer. En ren formueskade er tap av penger, for eksempel som følge av mangelfull finansiell rådgivning.

Tvister knyttet til erstatning

Skade eller tap som følge av for eksempel dyrehold, bilkjøring, manglende vedlikehold eller annen uaktsom skadeforvoldelse kan som hovedregel kreves erstatning for i form av utbetaling av et pengebeløp. Det oppstår ofte tvister tilknyttet bevisspørsmål, spørsmål om grad av skyld, årsakssammenheng og utmåling av erstatningssummen. Det er klare fordeler med å søke juridisk bistand for å best mulig sikre seg og sitt. Dette gjelder både om man er skadelidt eller påstått skadevolder.

Forsikringsrett

Vi gir også juridisk bistand når det gjelder forsikringsrett. Forsikringsrett gjelder rettsregler innen forsikringssektoren. Generelt skiller man mellom de forsikringer man har tegnet selv, hvor man krever dekning av sitt eget forsikringsselskap, og de tilfellene hvor man mener andre er skyld i skaden som har skjedd, hvor man krever skaden dekket av forsikringsselskapet til den andre parten i saken. Behov for juridisk bistand kan også oppstå hvor et forsikringsselskap søker refusjon eller avkorter din forsikringsutbetaling.

Søk juridisk rådføring

Enten det gjelder spørsmål om skyldfordeling, årsakssammenheng, forsikringsvilkår, lemping av forsikring, regresskrav, «dårlig» tilbud fra forsikringsselskapet ved skade eller andre årsaker, kan det å havne i tvist om erstatning være både tidkrevende og vanskelig. Da kan det være godt å lene seg på juridisk rådføring, ekspertise og bistand fra Vierdal Advokatfirma.

Ta kontakt med oss du ønsker mer informasjon.

Tilbake til oversikt