adult-blur-boss-business-288477

Det er gjort en rekke tiltak for å minske spredningen av koronaviruset, blant annet stenging av skoler og barnehager. Tiltakene er omfattende og får store økonomiske konsekvenser. For å begrense de økonomiske konsekvensene for næringslivet og for befolkningen, er det foreslått og vedtatt flere lovendringer og forskrifter. Dette gjelder blant annet bestemmelser knyttet til permittering. I denne artikkelen vil man ta en gjennomgang av endringene som foreløpig er gjort i forbindelse med permittering. Ettersom situasjonen utvikler seg raskt, kan det bli vedtatt flere endringer/tiltak.

Arbeidsgiverperioden

Ved permittering skal arbeidsgiver i en periode betale permitteringslønn og annet arbeidsvederlag. Denne perioden kalles arbeidsgiverperiode I. Tidligere har arbeidsgiverperiode I vært på 15 dager, men denne er nå redusert til to dager. Dette følger av permitteringslønnsloven § 3b. Endringen vil gjelde i en midlertidig periode.

Endringen ble vedtatt og trådte i kraft 20. mars 2020. I følge forskrift om arbeidsgivers lønnsplikt under permittering, gjelder permitteringslønnsloven § 3b for nye permitteringer. For permitteringer som er iverksatt fryses antallet avviklede lønnspliktdager arbeidsgiver har utbetalt permitteringslønn for, fra og med 20. mars 2020. Det vil si at dersom arbeidsgiver den 20. mars 2020 har betalt permitteringslønn i to eller flere dager, behøver ikke arbeidsgiver betale i flere dager. Dette betyr også at arbeidsgivere som har betalt mer enn to dager med permitteringslønn den 20. mars 2020, ikke vil få tilbakebetalt det som overstiger to dager.

Utbetaling av lønn fra Staten

En reduksjon av arbeidsgiverperioden alene ville medført at arbeidstakerne fikk utbetalt mindre enn tidligere. Stortinget har imidlertid også vedtatt at permitterte skal sikres full lønn fra og med dag 3 til og med dag 20. Det er vedtatt at endringen skal tre i kraft 20. mars 2020, men de nærmere bestemmelsene skal i følge pressemelding fra Arbeids- og sosialdepartementet først være på plass i begynnelsen av uke 13.

Det bemerkes at lønnsutbetalingen fra Staten er begrenset oppad til 6G, hvilket i dag utgjør kroner 599 148,-. De som har en årslønn som overstiger 6G, vil dermed i realiteten få full lønn i to dager, mens de i de neste 18 dagene får utbetaling som om de hadde hatt en årsinntekt tilsvarende 6G.

Dagpenger

Etter dag 20 vil arbeidstaker gå over på dagpenger, såfremt vilkårene for dagpenger er tilstede. I forbindelse med koronapandemien er det også gjort noen endringer i regelverket om dagpenger. De fleste endringene fremgår av midlertidig forskrift om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven i forbindelse med covid-19-pandemien, kapittel 2. Endringen angående forskuttering av dagpenger fremgår imidlertid av egen forskrift; forskrift om Arbeids- og velferdsetatens rett til å forskuttere dagpenger etter folketrygdloven kapittel 4.

Kapittel 2 i midl. forskrift om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven i forbindelse med covid-19-pandemien, trådte i kraft 20. mars 2020. Merk imidlertid at bestemmelsen i forskriftens § 2-5 (forlengelse av dagpengeperioden) ble tilføyd 27. mars 2020. Nærmere bestemmelser om virkningstidspunktet for §§ 2-1 til 2-4 er gitt i egen forskrift.

Den midlertidige forskriften om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven gjelder frem til 31. desember 2020, med mindre Kongen i statsråd eller departementet bestemmer at endringene skal opphøre tidligere.

Forskrift om Arbeids- og velferdsetatens rett til å forskuttere dagpenger etter folketrygdloven kapittel 4 trådte i kraft 27. mars 2020.

Ventetid

Tidligere har det vært slik at man ved søknad om dagpenger har hatt en ventetid på tre dager, altså en periode på tre dager der man hverken har fått lønn eller dagpenger. Reglene om ventetid er nå midlertidig opphevet.

Størrelsen på dagpengene

Størrelsen på dagpengene er også oppjustert. Dagpengene utgjør nå 80 % av dagpengegrunnlaget opp til 3G, og 62,4 % av dagpengegrunnlaget mellom 3G og 6G. Det utbetales som tidligere ikke dagpenger av den delen av dagpengegrunnlaget som overstiger 6G.

Den nedre grensen for dagpenger

Den nedre inntektsgrensen for rett til dagpenger er senket til 0,75G siste 12 måneder eller 2,25G siste 36 måneder.  

Kravet til redusert arbeidstid

For at permitterte skal ha krav på dagpenger, var det tidligere slik at arbeidstiden måtte være redusert med minst 50 %. Denne grensen er nå redusert til 40 %. Dette skal blant annet gjøre det lettere å ta i bruk «rullerende permitteringer», hvilket igjen vil medføre at den økonomiske byrden for den enkelte arbeidstaker blir lavere.

Utvidet dagpengeperiode

Den 27. mars 2020 ble det vedtatt en midlertidig forlengelse av dagpengeperioden for de som per 29. februar 2020 hadde 18 eller færre uker igjen av dagpengeperioden. For disse vil dagpengeperioden forlenges frem til og med 30. juni 2020.

Forskudd på dagpenger

På grunn av koronapandemien, har saksbehandlingstiden til NAV blitt enda lenger. Den 27. mars 2020 ble det derfor vedtatt en forskrift om forskuttering av dagpenger.

For å få forskudd på dagpenger, må det inngis søknad om dette. Det fremgår av forskriften at NAV kan avslå søknaden om forskuttering i tilfeller der det «fremstår som rimelig klart at bruker ikke har krav på dagpenger». Søknaden kan også avslås dersom søknaden om dagpenger forventes ferdigbehandlet i løpet av kort tid.

Forskuddet skal tilsvaret 60 % av dagpengegrunnlaget og NAV skal holde tilbake 25 % av forskuddsbeløpet til forskuddstrekk for skatt. Ved delvis permittering reduseres forskuddet i samsvar med permitteringsgraden.


Lurer du på noe?

Kontakt oss Mer om Arbeidsrett